Czy wiesz kiedy przedawnia się mandat za przekroczenie prędkości?

Mandat karny kredytowany staje się prawomocny w chwili pokwitowania jego odbioru przez ukaranego (zgodnie z art. 98 § 2 lub  § 3 zd. 2 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia). Nałożona (orzeczona) w taki sposób kara nie będzie podlegała wykonaniu po upływie lat 3 od chwili kiedy orzeczenie (mandat) stało się prawomocne ( zgodnie z art. 45 § 3 Kodeksu wykroczeń). Tą chwilą jest chwila uiszczenia grzywny albo pokwitowanie jego odbioru. Ściąganie grzywny nałożonej w tej formie następuje zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. (zgodnie z art. 100 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia). Organem egzekucyjnym, w przypadku mandatu karnego  nałożonego przez Policję, będzie Naczelnik Urzędu Skarbowego.

Przydatne przepisy:

Art. 45. § 1. Karalność wykroczenia ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok; jeżeli w tym okresie wszczęto postępowanie, karalność wykroczenia ustaje z upływem 2 lat od popełnienia czynu.

§ 2. W razie uchylenia prawomocnego rozstrzygnięcia, przedawnienie biegnie od daty uchylenia rozstrzygnięcia.

§ 3. Orzeczona kara lub środek karny nie podlega wykonaniu, jeżeli od daty uprawomocnienia się rozstrzygnięcia upłynęły 3 lata.

Art. 98. § 1. W postępowaniu mandatowym można nakładać grzywnę w drodze mandatu karnego:

1)  wydawanego ukaranemu po uiszczeniu grzywny bezpośrednio funkcjonariuszowi, który ją nałożył;

2)  kredytowanego, wydawanego ukaranemu za potwierdzeniem odbioru;

3)  zaocznego.

§ 2. Mandatem karnym, o którym mowa w § 1 pkt 1, może być nałożona grzywna jedynie wobec osoby czasowo przebywającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub niemającej stałego miejsca zamieszkania albo pobytu. Mandat taki staje się prawomocny z chwilą uiszczenia grzywny funkcjonariuszowi, który ją nałożył.

§ 3. Mandatem karnym, o którym mowa w § 1 pkt 2, może być nałożona grzywna jedynie wobec osoby innej niż wymieniona w § 2. Mandat powinien zawierać pouczenie o obowiązku uiszczenia grzywny w terminie 7 dni od daty przyjęcia mandatu oraz o skutkach nieuiszczenia grzywny w terminie. Staje się on prawomocny z chwilą pokwitowania jego odbioru przez ukaranego.

§ 4. Mandatem karnym zaocznym można nałożyć grzywnę w razie stwierdzenia wykroczenia, którego sprawcy nie zastano na miejscu jego popełnienia, gdy nie zachodzi wątpliwość co do osoby tego sprawcy; mandat taki pozostawia się wówczas w takim miejscu, aby sprawca mógł go niezwłocznie odebrać.

§ 5. Mandat karny, o którym mowa w § 1 pkt 3, powinien wskazywać, gdzie w terminie 7 dni od daty jego wystawienia ukarany może uiścić grzywnę, oraz informować o skutkach jej nieuiszczenia w tym terminie. Staje się on prawomocny z chwilą uiszczenia grzywny we wskazanym miejscu i terminie.

 

 

Post A Comment

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.